Kompletta paket för extensiva gröna tak på mindre ytor

Bauder erbjuder enkla och snabbmonterade helhetslösningar med sina gröna tak-paket med vilka du kan skapa gröna tak på garage, carportar eller andra mindre ytor på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Gröna tak är inte bara vackra att titta på. De erbjuder även ett antal olika fördelar.

  • Gröna tak magasinerar regnvattnet och fördröjer avrinningen.
  • I många kommuner kan du få lägre dagvattenavgift om dagvattnet fördröjs eller kopplas bort helt från dagvattenledningen.
  • Du får en förbättrad värme- och ljudisolering.
  • De skyddar taktätningen mot extrema temperaturer, UV-strålning, mekaniska skador
  • och förlänger på så sett dess livlängd.
  • De förbättrar mikroklimatet genom att de binder damm, jämnar ut temperaturerna och reglerar luftfuktigheten.
  • De skapar värdefulla livsmiljöer för växter och djur.
  • De gör taket extra tilltalande

Skötselinformation

Bevattning

Du måste vattna de låga perennerna 2 till 3 gånger per

vecka direkt efter planteringen vid längre perioder med

torka. Efter att växterna har bildat rötter klarar extensiva

gröna tak även längre perioder med torka. Men du

kan vattna dem en gång per vecka för att skynda på

plantornas utveckling. Om du vattnar oftare vänjer sig

växterna vid det och det är inte så bra eftersom växterna

då anpassar sig efter att ständigt ha tillgång till vatten.

Ogräs

Du måste avlägsna kraftigt växande ogräs och trädplantor

tillsammans med deras rötter från taket.

Näringsämnen

Bauder planteringsgödning som du strör ut direkt efter

planteringen räcker det första året. Därefter måste du

gödsla en gång om året om du ser att växterna behöver

näring. Vegetationen glesnar om näringstillförseln

inte är tillräcklig. Du ska endast använda inkapslad

långtidsverkande gödning. Den bästa tiden för gödningen

är på våren och mängden som du strör ut är ca. 30 g/m².

Kala ställen

Eventuellt kan det uppkomma kala ställen på taket om

enstaka låga perenner skulle dö. Då skär du bara av skott

från välutvecklade perenner som du planterar i luckorna.

Se till att de är lätt täckta med substrat. Därefter vattnar

du.

Dränering och tätning

Till skötseln räknas även att kontrollera takets dränering

och taktätningen avseende vegetation eller nedsmutsning

som begränsar funktionen.

Checklista

Utifrån denna checklista kan du kontrollera om du

uppfyller alla förutsättningar för ett grönt tak.

Statik

Är takkonstruktionen tillräckligt dimensionerad för den

extra ytvikten? Standardpaketet väger ca. 100 kg/m²

när den är vattenmättad inkl. vegetation, den lättare

varianten ca. 70 kg/m².

Skydd mot rotinträngning

Den befintliga tätningen måste vara rotsäker enligt

FFL-standard, eller så måste du montera ett separat

rotskydd. Bauder gröna tak-paket innehåller inget

rotskydd. På en tätning av PVC måste du lägga ett

skiljeskikt (t.ex. fiberduk) under vattenlagringsplattan.

Taklutning

Bauder gröna tak-paket lämpar sig för alla mindre ytor

med upp till 10° lutning på taket.

Takkant

Det gröna tak-paketets konstruktionshöjd uppgår till 10

cm. Takkanten måste vara lika hög. Om konstruktionen

ska utföras enligt riktlinjer för låglutande tak, måste du

beakta riktlinjernas krav på anslutningshöjder.

Takets dränering

Takens dränering måste vara lätt åtkomlig för

kontroller och underhåll även efter planteringen. Som

en enkel lösning på detta kan du omge dräneringen

med grovgrus. Det bästa är om du använder Bauder

inspektionskammare som finns tillgängligt som tillval.

Förhållanden på plats

Extensiva gröna tak föredrar soliga platser. Du kan

även använda lägen med halvskugga med motsvarande

växter. Glöm inte beakta de lägen som rekommenderas

för växterna när du beställer dina plantor med ditt

tillgodohavande. Vi rekommenderar inte gröna

tak-paket för tak som ligger helt i skugga.

Vattenförsörjning

Du måste även regelbundet vattna gröna tak som

delvis ligger i regnskugga från överhängande tak eller

angränsande fasader. På sådana platser bör du därför

inte plantera växter utan istället t.ex. lägga singel.

Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo