Gröna tak - Miljövänliga taksystem

​Gröna tak från Bauder

​​Med varje grönt tak uppkommer nytt livsrum på taket. Intensivodlade tak med gräs- och växtområden, passager och platser där man kan vistas kan utformas och användas som en trädgård.

Grönt liv på taket

Oavsett om man använder intensiva eller extensiva gröna tak skapar man värdefulla och intressanta alternativa livsutrymmen för växter och mindre djur. Du ger något tillbaka till naturen av det som går förlorat när byggnaden uppförs.

Fördelar med gröna taksystem

​Det ligger i tiden att bygga ekologiskt och gröna tak har etablerats som en kompensationsåtgärd. Du kompletterar takkonstruktionen med en ekologisk faktor och bidrar på ett påtagligt sätt till hållbar utveckling.


Lägre dagvattenavgift för kommuner

​Gröna tak lagrar vatten på ett naturligt sätt, de binder damm och värms knappt upp även vid extrema temperaturer. Du skyddar takets tätskikt ännu bättre mot miljöpåverkan än med singelbeläggning och förlänger den förväntade livslängden. I många kommuner kan du få lägre dagvattenavgift om dagvattnet fördröjs eller kopplas bort helt från dagvattenledningen. Det förekommer redan krav på gröna tak i vissa lokala detaljplaner, eller så erkänns dessa åtminstone som en kompensationsåtgärd. Det uppkommer värdefulla livsmiljöer för naturen.

Gröna tak-system skapar mervärde för byggnader, eftersom de:​​

  • magasinerar regnvatten och fördröjer avflödet
  • du kan få lägre dagvattenavgift i vissa kommuner​
  • förbättrar värme- och ljudisoleringen​
  • skyddar takets tätskikt mot extrema temperaturer, UV-strålning, mekaniska skador vilket förlänger den förväntade livslängden​
  • förbättrar mikroklimatet genom att binda damm, jämna ut temperaturen och reglera fuktigheten
  • skapar ekologiskt värdefulla alternativa livsutrymmen för växter och djur
  • tillför byggnaden estetiska värden
  • gör att du kan använda dina takytor
  • värms knappt upp under sommartid och kan reducera den urbana värmeeffekte

Mer än ekologisk och estetisk

Gröna tak fyller inte bara en ekologisk och estetisk funktion. De har en signifikant positiv effekt på regnvattenavrinning och temperatur vilket gör att du sparar pengar.

Förmågan att hålla kvar vatten

Klart mer än hälften av regnet magasineras på det gröna taket och avdunstar på ytan av substrat och vegetation. Avrinningen av det överflödiga vattnet fördröjs och dämpas kraftigt. Som en jämförelse har tak med singelbeläggning inga större effekter på avrinningen. Regnet avleds nästan utan fördröjning.

Temperaturpåverkan

Redan på substratytan ökar temperaturen knappt jämfört med singelbeläggning. Skillnaderna är ännu större vid substratets resp. singelbeläggningens nedre kant. Det gröna taket värms upp långsammare och inte alls lika kraftigt.​

​Hur kan vi hjälpa dig?​

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Gröna tak-ordlistan

​​

Avrinningskoefficient

Anger andelen av nederbördens vatten som rinner av efter att det regnat. För gröna tak med 10–15 cm skikttjocklek ligger avrinningskoefficienten på 0,3 enligt FLL.

​​

Asfalt

Viskoelastiskt petroleumdestillat för tillverkning av asfaltduk och -klister.

​​

Asfaltduk

Bärlager med dubbelsidig asfaltbeläggning.

​​

Takkonstruktion

Alla funktionsskikt för att tillverka hela taksystemet.

​​

Dräneringsskikt

För att avleda överskottsvatten på ett säkert sätt. Ofta som kombinerat vattenmagasin och dräneringsskikt med förmåga att hålla kvar vatten.

​​

Rotskydd

Skikt som skyddar takets tätskikt mot genomträngande rötter. Rotskyddet kan uppnås genom själva tätovanskiktet eller ett separat lager.

​​

Konstruktion med ett lager

Typ av extensivt grönt tak där ett särskilt enkelt substratlager som både fungerar som dränerings-, filter- och vegetationslager.

​​

Tillväxt- och underhållsskötsel

Extensiva gröna tak behöver fortsatt underhåll även när taket har levererats till kunden. Tillväxt- och underhållsskötseln säkerställer att det extensiva gröna taket fungerar korrekt på lång sikt.

​​

Extensiva gröna tak

Målet med ett extensivt grönt tak är​ en naturnära anlagd vegetation med liten ytbelastning och minimalt underhållsbehov.

​​

Skötsel tills taket är färdigt

Omfattar alla underhållsarbeten fram tills taket är klart för leverans, vilket definieras i FLL-riktlinjerna beroende på vilken typ av grönt tak som avses.

​​

Extensiva gröna tak

Behöver visserligen bara lite underhåll, men de är inte underhållsfria.

​​

Filterskikt

Förhindrar att små partiklar från vegetationslagret slammar igen dräneringslagret och säkerställer dess funktion.

​​

FLL

Forschungsgesellschaft für Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e. V., Bonn. Utgivare av riktlinjerna för gröna tak.

​​

Lägre dagvattenavgift

Allt fler kommuner tar ut separata avgifter för dagvattenhanteringen vilket kan bli kostsamt för dig om du har en fastighet med stor dagvattenavrinning. I många kommuner kan du dock få lägre dagvattenavgift om dagvattnet fördröjs eller kopplas bort helt från dagvattenledningen. Därför kan du spara pengar om du anlägger ett grönt tak.

​​

Växtlager

Alla delar av det gröna takets konstruktion ovanför tätskiktet.

​​

Intensiva gröna tak

Avancerat grönt tak med mer omfattande skikt och trädgårdsliknande uppbyggnad. Kan användas för olika ändamål och skiljer sig knappt från platser som står på marken.

​​

Konstruktionstyper med flera lager

Separata funktioner för växtlagret med filter-, dräneringsskikt och vegetationslager. Rekommenderas för extensiva gröna tak. Obligatoriska för intensiva gröna tak.

​​

Retention

Det gröna takets förmåga att hålla kvar vatten. Vattenavrinningen reduceras och fördröjs vilket kapar flödestopparna.

​​

Riktlinjer för gröna tak

I sin helhet: "Riktlinjer för planering, utförande och underhåll av gröna tak". Viktiga regler inom området gröna tak som i hög utsträckning accepteras av planerare, företag i branschen, uppdragsgivare och sakkunniga (utges av FLL).

​​

Skyddslager

Skyddar takets tätskikt mot mekaniska skador.

​​

Sedum

Flera sedumarter klarar torka och ogynnsamma förhållanden. Därför är de mycket lämpade som växter på gröna tak. Man kan sprida ut sedumskott (avklippta skott) på taket.

​​

Substrat

se vegetationslager

​​

Underkonstruktion

Det underlag som bär upp takkonstruktionen.

​​

Vegetationslager

Vegetationslagret är genomvuxet av rötter och måste erbjuda gynnsamma förhållanden för växterna på taket. Vegetationssubstrat för gröna tak har många olika funktioner. Avgörande för Vegetationssubstratens kvalitet är förmågan att magasinera vatten, strukturell stabilitet, förmågan att släppa igenom vatten samt fördelningen av kornstorlek.

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo