Fotovoltaik- Ordbok

Amorfa celler

En amorf cell är en solcell som består av ett tunt skikt av kisel med ett bakre skikt av metall, glas eller plast. Atomerna fördelas inte i en kristallstruktur utan ärosorterade. Fördelen med dessa celler är att de kan utformas i de mest varierande former, färger ochstorlekar.

Återbetalningstid

Den tid som krävs för att solcellssystemet ska ge tillbaka investeringskostnaden via matningen till elnätet. Återbetalningstiden beror på investeringskostnaden, löptiden och anläggningens specifika solinstrålning per år.

Azimut (solazimut, azimutvinkel)

Vinkeln mellan den geografiska sydriktningen och den lodräta projektionen för sträckan observatör - solen på horisontalplanet. 

Bypassdiod

Rader med celler på en panel överbyggas med en bypassdiod för att bibehålla funktionen när panelen delvis är skuggad.

DC - Likström (Direct Current)

Engelsk förkortning för likström.

Diffusstrålning

Diffusstrålning är den strålning som reflekterats eller spridits över himlavalvet innan den träffar en yta och som således inte kommer direkt från solen.

Direktstrålning

Direktstrålning är den instrålning som kommer direkt från solen.

Dopning

När man tillverkar en solcell "dopas" kisel i cellen. På så sätt uppnås antingen ett positivt eller negativt laddningsöverskott i kislet. Vid denna övergång (pn-övergång) mellan positiv och

negativ laddning uppkommer solenergi.

Intäkt för matning till elnätet

Är det belopp per inmatad kWh som garanteras under 20 år [gäller i Tyskland].

Likström/Likspänning

I motsats till växelström är likström elektrisk ström som alltid har samma riktning. Likström har tidsmässigt konstant elektrisk spänning och används för laddning av batterier och för strömförsörjningen av elektroniska omkopplare och apparater.

Likspänningskällor är t.ex. batterier, ackumulatorer och solcellspaneler.

Globalstrålning

Summan av den direkta sol- och diffusa himmelsstrålningen mot en horisontell yta. Globalstrålningen på våra breddgrader ligger på ca. 1000W/m².

Kilowattimme (kWh)

Måttenhet för energi/effekt (1kWh = 1 000Wh).

Effekt

Den energi som förbrukas eller alstras per tidsenhet.

Lutningsvinkel

Vinkeln mellan en lämplig nivå för solpanelerna och horisontalplanet. Det finns olika optimala lutningsvinklar beroende på vilken breddgrad man ställer upp solcellsanläggningen.

Nominell effekt och spänning

Max. effekt i Watt

Nominell spänning: Spänning vid maximal effekt i Volt.

Båda är inte bara beroende av solinstrålningen utan även av driftstemperaturen.

Solcellsteknik

En teknik med vilken man kan skapa ström med hjälp av solstrålning.

Primärenergi

Energi som kan utvinnas av naturliga källor (t.ex. sol, vind, vatten, råolja och naturgas).

Sekundärenergi

Uppkommer genom omvandling av primärenergi.

Kiselceller

Kisel är kvartssand som är ett av jordens vanligaste grundämnen. Man skiljer mellan monokristallina och polykristallina celler. Monokristallina celler (utseende som en jämn cellyta) har en verkningsgrad som är ca. 2 % högre än för polykristallina celler (utseende som en fläckig cellyta).

Systemets verkningsgrad

Hela solcellsanläggningens effektivitet under en längre tidsperiod, dvs. förhållandet mellan omvandlingen och instrålningen.

Temperaturkoefficient

Anger med hur många procent som cellernas effekt avtar när temperaturen sjunker.

Växelriktare

Omvandlar solcellernas likström till växelström som kan användas av anläggningens operatör eller som kan matas till det allmänna elnätet.

Växelström, -spänning

Som växelspänning ändrar växelström sin styrka och riktning enligt en särskild konstant.

Verkningsgrad

Solcellernas verkningsgrad anger hur många procent av den inkommande strålningsenergin som faktiskt omvandlas till elektrisk ström.

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo