BAUDER SOLCELLSSYSTEM

BauderSOLAR för låglutande tak

​SOLCELLSSYSTEM

Förnyelsebar energi spelar allt större roll i Sverige.

Förnyelsebar energi

Som förnyelsebar energi räknas långsiktigt hållbara energikällor. Dessa finns kontinuerligt tillgängliga under lång tid och förbrukas inte i motsats till fossila bränslen eller konventionellt kärnbränsle som för eller senare kommer att vara förbrukade. Som förnyelsebar energi räknas bioenergi, geotermisk energi, vattenkraft, vindkraft och solenergi. Jämfört med fossila bränslen bidrar användningen av de flesta förnyelsebara energikällor knappast till utsläppen av koldioxid. Om man tittar på potentialen för all förnyelsebar energi, är denna mer än 3 000 gånger större än den mängd energi som förbrukas över hela världen idag. Solenergi står för den märkbart största andelen. Man kan utvinna både värme och elektrisk energi från solstrålning. Med solenergi avses både solvärme och solceller. När man utvinner solvärme omvandlar man solenergi till värmeenergi. På solcellsanläggningar använder man solcellspaneler för att omvandla solenergi till elektrisk ström. Solcellsanläggningar är ekonomiskt lönsamma, miljövänliga och långsiktigt hållbara.

Ekonomiskt lönsamma

Du kan få skattereduktion på 60 öre för varje kWh du säljer och med elcertifikat ytterligare 20-25 öre i ersättning. Tilldelningen av elcertifikat är kostnadsfri, ansökan görs hos Energimyndigheten. Om du själv kan förbruka el som du producerar ökar solcellsanläggningens lönsamhet ytterligare.

Miljövänlig

Solcellsanläggningar bidrar inte till utsläppen av skadliga växthusgaser. En solcellsanläggning sparar i genomsnitt ca. 500 kg CO² per installerad kWp och bidrar på så sätt till en bättre miljö.

Långsiktigt hållbar

Fossila bränslen kommer att ta slut genom att de förbrukas kontinuerligt. Om du bygger en solcellsanläggning hjälper du till att hushålla med jordens resurser. Den som satsar på alternativa energikällor på ett tidigt stadium, kan räkna med att bli en vinnare i det långa loppet. Ju snabbare vi kan vidareutveckla användningen av solenergi och hitta nya tekniska lösningar, desto större försprång kommer vi att få.

Elproduktion med system på

låglutande tak

Ur ekologiskt hänseende slår du två flugor i en smäll genom att använda låglutande tak för att producera el. Låglutande tak lämpar sig utmärkt för installation av solcellsanläggningar. När man monterar solceller på ett låglutande tak är man normalt inte beroende av det

låglutande takets riktning eller lutning, eftersom man fritt kan välja riktning med hjälp av monteringssystemet.​

På låglutande tak är det särskilt viktigt att monteringssystemet är optimalt anpassat efter takets specifika förutsättningar. Innan du monterar en solcellsanläggning måste du säkerställa att taket är utrustat med en högvärdig permanent tätning och värmeisolering.

Ofta blir dock gränssnittet mellan de tre komponenterna montering av tätning, värmeisolering och solcellsanläggning den svaga länken på sådana system. Utan någon ändamålsenlig tätning kommer ett låglutande tak att perforeras när man monterar ett låglutande tak. Följdskadorna är förprogrammerade. Ofta bygger man anläggningar som har en gammal PVC-tätning eller som har en värmeisolering som inte uppfyller dagens krav på energibesparing. Utifrån en energiteknisk helhetssyn måste du bygga om sådana tak. Å ena sidan utvinner du energi via solcellssystem. Å andra sidan försvinner den möjliga energibesparingen genom den bristfälliga värmeisoleringen.

De innovativa systemen från Bauder förenar solcellsanläggningar och deras fästen med kraven på tätning och värmeisolering på ett optimalt sätt. De är perfekt anpassade till varandra i detta system.

Mer information finns i broschyren till höger.

För information om Solcellänläggningar på gröna tak, använd menyn till vänster.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Paul Bauder Sverige AB

​Paul Bauder Sverige AB

Edvin Widéns Väg 13

288 31 Vinslöv

Sverige

Org. nr. 556816-3009

Vat nr. SE556816300901​

​Kontaktinfo